Wygrane granty naszego partnera

Nasz Partner – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 21 – po raz kolejny wygrała w styczniu aż 4 Granty Biura Edukacji – najwięcej w całej Warszawie. Dla Poradni są to już 37 wygrane projekty. I my – jako – Stowarzyszenie i Poradnia – bardzo się z tego cieszymy.

Granty Biura Edukacji rekomendują do realizacji i finansują najbardziej innowacyjne i potrzebne z punktu widzenia potrzeb środowiska działania – programy adresowane do odbiorców pomocy psychologiczno – pedagogicznej i innej specjalistycznej, ważnej dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

W chwili obecnej rozpoczęta jest VII już z kolei edycja Grantów. Granty Poradni 21 z aktualnej edycji to:

Warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, psychologów rozwijania u uczniów umiejętności kształtowania kontroli złości, kreowania właściwych umiejętności społecznych i emocjonalnych – jest to bardzo ważne przy rosnącej licznie dzieciaków, które nie radzą sobie ze swoimi emocjami i preferują rozwijanie konfliktów między sobą i z dorosłymi przy użyciu siły.

Warsztaty – zatytułowane „Współpraca, nie walka” – uczące nauczycieli coachingu – jako nowej metody pracy z uczniami – w ramach projektu trzy klasy tzw. „trudne” zostaną objęte pomocą poprzedzoną diagnozą sytuacji w klasie w oparciu o strategię pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania; nauczyciele z klas zaproszeni zostaną na warsztat „Nie taki diabeł straszny, jak go malują”, podpowiadający jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, po którym będzie miał miejsce coaching indywidualny poszkoleniowy; projekt zamknie tzw. on the job training, zakładający uczestniczenie coacha – trenera w lekcji prowadzonej przez nauczyciela, po którym nauczycielowi przekazane zostaną tzw. informacje zwrotne z ewentualnymi wskazówkami do dalszej pracy.

Dla młodzieży poszukującej swojej własnej drogi życiowej, ścieżki kształcenia z perspektywą wyboru zawodu odpowiadającego predyspozycjom i możliwościom ucznia opracowany został trzeci Grant – „Doradztwo zawodowe na odległość”. Ma on na celu w szczególności zagwarantować możliwość współpracy ucznia z doradcą drogą e-mailową, przy wykorzystaniu technologii komputerowych. Szczególnie to ważne w przypadku uczniów z tak zwanymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przede wszystkim uczniów z poważnymi problemami zdrowotnymi, uczniów niepełnosprawnych. Ważne jest, by młody człowiek miał szansę na wolne, niezależne, samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z jego zainteresowaniami, pasjami, potrzebą. To otworzy drogę do przekonania o własnej wartości, o prawie do osiągania marzeń, najbardziej wydawałoby się czasem niewiarygodnych celów. Projekt ma na celu również zapobieganie wypadaniu młodzieży z tzw. systemu szkolnego.

I – uwaga – czwarta propozycja, tym razem adresowana do najmłodszych. O prawo do zabezpieczenia przed przyszłymi ewentualnymi problemami w szkole zadbali neurologopedzi z Poradni. Postawili na ważność jak najwcześniejszego wykrywania wad mowy u dzieci stanowiących w dalszej perspektywie jedną z ważnych przyczyn trudności w nauce czytania i pisania. postawili na przesiewowe badania logopedyczne dzieci już od momentu urodzenia i dzieci przedszkolne. Neurologopedzi z Poradni wiedzą – „Im wcześniej dziecku i jego rodzicowi się pomoże, tym szansa na sukces większa, a pomoc krótsza i najbardziej efektywna”. Neurologopedzi postanowili dotrzeć do dzieciaków z ośrodków pediatrycznych, żłobków i, oczywiście przedszkoli. Gratulujemy pomysłu. Przesiewowe badania pozwolą na wczesne wychwycenie ewentualnych problemów i podjęcie pracy, która pomoże dziecku i jego rodzicom w pokonywaniu trudności.

Wszystkim realizatorom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji grantów!