Historia

Historia

Stowarzyszenie „Acus” jest organizacją pożytku publicznego, działającą non profit, która powstała dzięki wspólnej inicjatywie rodziców dzieci i młodzieży objętych opieką przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i dyrekcję tejże Poradni. Organizacja rozpoczęła swoją merytoryczną działalność na przełomie roku 2011 i 2012. Bezpośrednią przyczyną podjęcia decyzji o założeniu Stowarzyszenia była potrzeba środowiska lokalnego – szkół i przedszkoli, w których uczyły się dzieci i młodzież wymagające pomocy specjalistycznej, w tym w szczególności dzieci i uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Myślą przewodnią organizacji jest podejmowanie działań równolegle do dziecka, rodzica i nauczyciela oraz wychowawcy, także kadry psychologiczno – pedagogicznej z placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych.

Zgodnie z założeniami statutowymi nasze Stowarzyszenie działało do 2016 r. w partnerstwie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 21.

Na tym jednak nie poprzestaliśmy. Rozwijamy si ę nadal, poszerzamy zakres naszej działalności.  Działamy już nie tylko lokalnie na Białołęce ale w całej Warszawie, a jeśli będzie trzeba pojedziemy dalej.