Działania

Co robimy:

Adresatami naszych działań są – dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rodzice / opiekunowie prawni i nauczyciele oraz kadra psychologiczno – pedagogiczna z placówek oświatowych i placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Na rzecz  środowiska lokalnego prowadzimy działalność profilaktyczną  i postdiagnostyczną  o profilu psychologiczno – pedagogicznym i innym specjalistycznym zgodnie z potrzebami dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzin.

Oferujemy:

 • działania profilaktyczne,
 • działania diagnostyczne,
 • działania pomocowe dla dzieci i młodzieży z uwzględnianiem organizowanej pomocy specjalistycznej dla rodziców.

Działania pomocowe dla dzieci i młodzieży  to:

 1. wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży o profilu psychologiczno – pedagogicznym, w tym diagnoza potrzeb i możliwości dzieci zdolnych, szczególnie w aspekcie emocjonalno – osobowościowym,
 2. działania / wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 3. pomoc psychoterapeutyczna,
 4. zajęcia socjoterapeutyczne,
 5. organizacja form terapeutycznych takich jak treningi umiejętności społecznych, treningi zastępowania agresji, mediacje rówieśnicze, wideotrening w grupach rówieśniczych,
 6. logopedia,
 7. terapia pedagogiczna,
 8. doradztwo zawodowe.

 Działania pomocowe dla rodziców / opiekunów prawnych to:

 • konsultacje / działania wsparciowe dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci
  i młodzieży o charakterze psychologicznym,
 • pomoc psychoterapeutyczna dla rodziców / członków rodzin, ewentualnie opiekunów prawnych,
 • coaching rodzicielski,
 • mediacje dla rodziców organizowane w sytuacji koniecznego wsparcia dla rodziny z uwagi na potrzeby dziecka,
 • warsztaty umiejętności wychowawczych,
 • warsztaty umiejętności komunikacyjnych i inne zależnie od zgłaszanych potrzeb.

 Działania pomocowe dla nauczycieli i wychowawców oraz kadry psychologiczno – pedagogicznej z placówek  oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych to:

 • konsultacje dla nauczycieli i wychowawców,
 • warsztaty dla nauczycieli o profilaktyce zgodnej z potrzebami danej placówki oświatowej,
 • coaching dla nauczycieli,
 • mediacje dla nauczycieli

– całość  działań ukierunkowana na pomoc nauczycielowi w pracy z dzieckiem / młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


W ramach działań profilaktycznych oferujemy:

 • warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży o tematyce zgodnej z potrzebami szkoły lub przedszkola,
 • zajęcia projektowe dla uczniów z różnych poziomów edukacyjnych,
 • dla dzieci młodszych zajęcia bajkoterapeutyczne,
 • kluby dyskusyjne dla młodzieży o charakterze socjoterapeutycznym,
 • warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców,
 • warsztaty profilaktyczno – edukacyjne dla kadry pedagogicznej.

Jesteśmy organizacją non profit i organizacją pożytku publicznego. Na obecnym etapie pracujemy systemem projektowym i nadal nieźle nam to wychodzi 🙂

Trzymajcie za nas kciuki… , a jak byście chcieli się do nas przyłączyć – zapraszamy.

Napiszcie do nas na adres: kontakt@akademia-acus.org.pl