Krok po kroku – idźmy razem do przodu

Krok po kroku – idźmy razem do przodu

luty 2014 – grudzień 2014

Stowarzyszenie „Acus” – Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka – partner Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21 – realizuje projekt „Krok po kroku – idźmy razem do przodu – program profilaktyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla rodziców / opiekunów i kadry pedagogicznej”.

Termin realizacji projektu: 01.02.2014-31.12.2014

Koordynator: Katarzyna Sokołowska-Marczuk

Adresatami projektu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – młodzież w wieku adolescencji (dojrzewania) z Dzielnicy Białołęka oraz rodzice uczniów i nauczyciele.

W ramach zadań projektowych adresowanych do młodzieży zakładana jest realizacja:

  1. warsztatów profilaktyczno – diagnostycznych dla uczniów, rozwijających zagadnienia z zakresu profilaktyki społecznej o tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem klasy / szkoły,
  2. warsztatów pomocowych adresowanych do klas wskazanych przez szkołę o charakterze również profilaktycznym,
  3. pomocy psychologicznej dla uczniów, organizowanej w przypadkach uzasadnionych w uzgodnieniu z rodzicami / opiekunami prawnymi młodych ludzi,
  4. pomocy socjoterapeutycznej dla uczniów z trudnościami / problemami w relacjach społecznych, również organizowanej na mocy uzgodnionych między rodzicami i specjalistami decyzji.

W ramach zadań projektowych adresowanych do rodziców zakładana jest realizacja:

  1. warsztatów umiejętności wychowawczych- prowadzonych w na terenie szkół lub poradni psychologiczno- pedagogicznej,
  2. poradnictwa psychologicznego kierowanego do rodziny/opiekunów prawnych,
  3. wsparcia terapeutycznego dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.

Zadania wymienione w ramach projektu realizować będą specjaliści – psycholodzy, socjoterapeuci
i psychoterapeuci z przygotowaniem pedagogicznym, z doświadczeniem w pracy zarówno warsztatowej jak i w obszarze pomocy indywidualnej dziecku i rodzinie.

Projekt został podzielony na dwie części biorąc pod uwagę przerwę wakacyjną. Po zakończeniu pierwszej połowy z terminem do 30 czerwca 2014 r. do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Białołęka zostało złożone sprawozdanie z wykonanych zadań projektowych. Sprawozdanie zostało zaakceptowane i Stowarzyszenie ruszyło z kolejnymi zajęciami zgodnie z harmonogramem po przerwie wakacyjnej.

Podsumowując przedstawiamy pierwszy etap projektu w liczbach:

  1. uczniowie: 343 uczniów z planowanych około 300 – 320 osób;
  2. rodzice / opiekunowie prawni (założenie w projekcie min. 50 osób) – stan aktualny to 25 rodziców, którzy skorzystali z punktów konsultacyjnych oraz objętych opieką specjalistyczną 14 rodzin (około 40 osób, w tym 14 dzieci) z 15 rodzin przewidzianych w projekcie – łącznie 51 rodziców;
  3. nauczyciele i wychowawcy: 79 nauczycieli z przewidywanych min. 55 osób, w tym 6 nauczycieli, którzy skorzystali z punktów konsultacyjnych.

Łącznie – 487 osób z planowanych ok. 405 – 425,
w tym 14 rodzin (około 40 osób) z planowanych 15.