Moje życie – moje wybory

Moje życie – moje wybory

2018

Projekt „Moje życie – moje wybory” jest projektem adresowanym do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i młodzieży uczącej się w klasach gimnazjalnych. Stanowi kontynuację projektów z serii „Krok po kroku …” cieszących się bardzo dużym uznaniem szkół i przede wszystkim bezpośrednich odbiorców, o czym świadczą ankiety ewaluacyjne. Jednocześnie w oparciu o zdobyte doświadczenie zawiera określone modyfikacje i wprowadza nowe zadania zgodnie z obserwowanymi potrzebami odbiorców. Zmiany związane są także z bieżącą reformą oświaty – stąd nieco inny adresat projektu niż dotychczas aplikowane programy. Nowy projekt stanowi profesjonalne uzupełnienie w stosunku do oferty funkcjonującej na rynku. Jest odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego – rosnącej systematycznie ilości szkół i stale zwiększającej się populacji uczniów. W projekcie utrzymane zostały propozycje ofertowe o największej skuteczności i największym zapotrzebowaniu. Wprowadzone nowe propozycje są zgodne z istniejącymi trendami w pedagogice i mają rekomendacje wysokiej skuteczności. Uwzględnione zostały także potrzeby zgłaszane przez placówki oświatowe. Aplikowany projekt „Moje życie – moje wybory” rekomenduje – podobnie jak poprzednio – adresowanie propozycji do szerokiego grona odbiorców. Kolejne zadania kierowane są do uczniów, rodziców i opiekunów prawnych oraz do nauczycieli i wychowawców, także kadry psychologiczno – pedagogicznej z placówek oświatowych i placówek z instytucjonalnej pieczy zastępczej. Projekt uwzględnia wagę współpracy z przedstawicielami pomocy społecznej w sytuacjach uzasadnionych oraz współdziałania z innymi instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin. Punktem wyjścia dla skutecznych form pomocy jest właściwe określenie potrzeb i możliwości dziecka / ucznia, wielopłaszczyznowa, kompleksowa diagnoza, uwzględniająca kontekst środowiskowy funkcjonowania dziecka. Następstwem jest adresowanie pomocy do dziecka / ucznia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami. Wśród oferowanych form pomocy specjalistycznej są oprócz szerokiego wachlarza warsztatów także nowe propozycje socjoterapeutyczne, takie jak kluby dyskusyjne młodzieżowe o charakterze socjoterapeutycznym, praca projektowa młodzieży, warsztaty dla rodziców – pomysłodawców form wychowawczych adresowanych do uczniów, zakładające szczególne akcentowanie kwestii współedukacji dzieci. Projekt jest adresowany do około 350 osób.