Podajmy sobie rękę

Podajmy sobie rękę, 2012

W kwietniu 2012 roku Urząd Wojewody Mazowieckiego ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację oferty dotyczącej pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Postanowiliśmy zmierzyć się z tematem wspólnie z zaprzyjaźnioną partnerską Poradnią, działającą w Warszawie na Białołęce. Z Poradnią tą rodzice, tworzący Stowarzyszenie „Acus” – Akademię Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, są zaprzyjaźnieni od lat. Poradnia służy wsparciem merytorycznym dla Stowarzyszenia.

flickr.com, autor mcdarius
flickr.com, autor mcdarius

W projekcie „Podajmy sobie rękę”, bo o nim właśnie mowa, założyliśmy konieczność równoległego adresowania pomocy psychologicznej do młodzieży w wieku adolescencji, do rodziców i opiekunów prawnych. Skierowaliśmy również ofertę do nauczycieli i wychowawców z placówek oświatowych, których praca z młodzieżą jest niezwykle istotnym ogniwem w procesie rozwoju Młodego Człowieka. Nie zapomnieliśmy także o wychowawcach z domów dziecka.

Oferta skierowana do młodych ludzi zawierała propozycje warsztatów profilaktycznych, uczących młodzież reguł dobrej komunikacji, w tym umiejętności słuchania i przekazywania treści do odbiorcy. Uczyliśmy sztuki dobrych relacji wzajemnych, umiejętności radzenia sobie ze stresem, sztuki rozwiązywania w sposób akceptowany społecznie spraw konfliktowych. Młodzież pragnącą pogłębić umiejętności zaprosiliśmy na zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez specjalistów. W przypadkach uzasadnionych organizowaliśmy dla Młodych Ludzi pomoc psychologiczną.

Dziecko / Młody Człowiek pozostaje zawsze w relacjach rodzinnych. Czasami tej rodzinie, szczególnie w sytuacjach trudnych, w rodzinach zmagających się z wyjątkowo poważnymi sytuacjami życiowymi, potrzebna jest wręcz specjalistyczna, na pewno przyjacielska, ale profesjonalna pomoc. I ta pomoc rodzicom, rodzinom lub członkom rodzin została udzielona w postaci pracy indywidualnej. Zorganizowane zostały też różne form edukacyjne dla rodziców, także dla nauczycieli. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia superwizyjne dla wychowawców z placówek opieki całkowitej.

Wygrany konkurs niezmiernie nas cieszył, ale największą satysfakcję sprawiły zwrotne informacje od uczestników projektu, a było ich wielu – informacje o ogromnej chęci uczestnictwa w tego typu projektach, jako niezwykle pomocnych. W warsztatach profilaktycznych wzięło udział około 550 uczniów. Pomoc psychologiczną uzyskało około 70 Młodych Ludzi, około 10 rodzin skorzystało ze specjalistycznego indywidualnego wsparcia. W formach edukacyjnych wzięło udział ponad 90 rodziców i nauczycieli.

Postanowiliśmy zrobić wszystko, by tę formę pracy z młodzieżą gimnazjalną i ich Dorosłymi Przyjaciółmi kontynuować.

Trzymajcie za nas kciuki!!!