Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

lipiec 2012 – grudzień 2012

Program „Pomoc społeczna”, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia; wspieranie rodzin i osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzmocnienie rozwoju lokalnych sieci wsparcia dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym (czas realizacji 1.07.2012 – 31.12.2012) – projekt nagrodzony został i wytypowany do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych, ogłoszonego przez Wojewodę Mazowieckiego; adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów ze starszych klas SP zagrożonych problemem wykluczenia społecznego oraz do rodziców i kadry pedagogicznej z placówek oświatowych – łączna liczba odbiorców projektu – około 950 uczniów, około 60 rodziców oraz 10 rodzin, około 70 nauczycieli – w sumie około 1080 osób.