Razem… ja, mama, tata i moja pani / mój nauczyciel

Razem… ja, mama, tata i moja pani / mój nauczyciel

luty 2014 – grudzień 2014

Podobnie jak poprzednie programy z cyklu „Razem…” adresowany został do uczniów szkół podstawowych z obu etapów edukacyjnych oraz – podobnie jak w cyklu „Krok po kroku …” do rodziców i opiekunów prawnych w szczególności z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, z rodzin dysfunkcyjnych, czy wręcz patologicznych, często niewydolnych wychowawczo; dzieci objęte zostały warsztatami profilaktycznymi, uczącymi ich bycia w grupie, pracowania w zespole, uczącymi właściwej komunikacji społecznej, rozwiązywania problemów; były też warsztaty integracyjne lub o innej tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem szkół; wymagające pomocy dzieci i ich rodzice w uzasadnionych przypadkach objęci zostali pomocą psychologiczną lub psychoterapeutyczną, ewentualnie w przypadku dzieci socjoterapeutyczną, a organizowane punkty konsultacyjne na terenie szkół i poradni zwiększały dostępność do oferowanej pomocy specjalistycznej; w ramach projektu objętych zostało pomocą 294 uczniów, 63 rodziców i 99 nauczycieli i wychowawców z placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych (łącznie: 456 osób);