Razem… ja moja rodzina i szkoła

Razem… ja moja rodzina i szkoła

luty 2016 – grudzień 2016

Program był adresowany podobnie jak poprzednie edycje do uczniów szkół podstawowych oraz dzieci realizujących program klasy „0” na terenie szkoły, a także do ich rodziców / opiekunów prawnych i kadry pedagogicznej placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych; objęto w ramach projektu opieką specjalistyczną łącznie 489 osób, z tego 334 uczniów, 67 rodziców i 88 nauczycieli; szczególną troską objęte zostały rodziny dysfunkcjonalne, zagrożone niedostosowaniem społecznym zgodnie z potrzebami środowiska sygnalizowanymi przez białołęcką poradnię psychologiczno – pedagogiczną i OPS; projekt rekomendowany był do realizacji przez Zarząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.