RAZEM… ja, moja rodzina i szkoła

RAZEM… ja, moja rodzina i szkoła

Organizowany przez Stowarzyszenie „Acus” – Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka – partner Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21

 Jest to program profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych z I i II etapu edukacyjnego oraz dla rodziców / opiekunów i kadry pedagogicznej z uwzględnieniem personelu medycznego i przedstawicieli pomocy społecznej.

Termin realizacji projektu: 1 luty 2015 r. do 31 grudzień 2015 r.

Koordynator: Żaneta Sosnowska

Adresatami projektu są uczniowie ze szkół podstawowych z Dzielnicy Białołęka oraz rodzice uczniów, opiekunowie prawni oraz nauczyciele i wychowawcy z placówek oświatowych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, a także pracownicy pomocy społecznej i kadra medyczna.

W ramach zadań projektowych adresowanych do uczniów zakładana jest realizacja:

 1. warsztatów profilaktyczno – diagnostycznych dla uczniów rozwijających zagadnienia z zakresu profilaktyki społecznej o tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem klasy / szkoły,
 2. warsztatów pomocowych adresowanych do klas wskazanych przez szkołę o charakterze również profilaktycznym i diagnostycznym,
 3. pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej – w uzasadnionych przypadkach – dla uczniów, organizowanej w uzgodnieniu z rodzicami / opiekunami prawnymi dzieci,
 4. pomocy socjoterapeutycznej dla uczniów z trudnościami / problemami w relacjach społecznych, również organizowanej na mocy uzgodnionych między rodzicami i specjalistami decyzji.

W ramach zadań projektowych adresowanych do rodziców zakładana jest realizacja:

 1. warsztatów umiejętności wychowawczych – prowadzonych w na terenie szkół lub poradni psychologiczno- pedagogicznej,
 2. pomocy psychologicznej lub – w uzasadnionych przypadkach – psychoterapeutycznej, kierowanej do rodziny/opiekunów prawnych,
 3. doradztwa dla rodziców / opiekunów prawnych uczniów z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, organizowanego w ramach powołanego punktu konsultacyjnego dla rodziców i nauczycieli na terenie jednej ze szkól podstawowych na Białołęce – SP 257.

W ramach zadań projektowych adresowanych do nauczycieli i wychowawców z placówek oświatowych i placówek opiekuńczo wychowawczych oraz kadry psychologiczno-pedagogicznej planowane jest:

 1. zorganizowanie warsztatów umiejętności wychowawczych dla nauczycieli ze szkół podstawowych z możliwością udziału wychowawców z placówek opiekuńczo – wychowawczych z ewentualnością formuły superwizji pracy wychowawczej z uczniami,
 2. prowadzenie konsultacji monitorujących traktowanych jako pomoc merytoryczna dla nauczycieli i wychowawców oraz kadry psychologiczno – pedagogicznej z placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych,
 3. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla nauczycieli i kadry pedagogicznej z możliwością korzystania z niego przez rodziców uczniów na terenie SP 257 – celem jest zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej dla zainteresowanych.

Zadania wymienione w ramach projektu realizować będą specjaliści – psycholodzy, socjoterapeuci i psychoterapeuci z przygotowaniem pedagogicznym, z doświadczeniem w pracy zarówno warsztatowej jak i w obszarze pomocy indywidualnej dziecku i rodzinie.

Łączna przewidywana liczba odbiorców projektu w liczbach:

 1. uczniowie: około 354 – 404 osób (przyjęcie ewentualnej możliwości mniejszej liczebności uczniów w klasach), w tym:
  1. profilaktyka – 270 – 300 osób,
  2. pomoc specjalistyczna – 84 – 104 osób;
 2. rodzice / opiekunowie prawni: min. 54 – 71 osób oraz osoby korzystające z punktów konsultacyjnych, w tym:
  1. warsztaty umiejętności wychowawczych – 24 – 36 osób,
  2. pomoc specjalistyczna – min. 20 osób dorosłych,
  3. grupa wsparcia – do 15 osób;
 3. nauczyciele i wychowawcy: min. 53 – 65 osób, w tym:
  1. konsultacje diagnostyczne (6 osób),
  2. konsultacje okołowarsztatowe dla wychowawców z 15 klas, w których planowane są warsztaty psychoedukacje i kadry psychologiczno – pedagogicznej,
  3. konsultacje monitorujące (min. 8 nauczycieli),
  4. warsztaty umiejętności wychowawczych (24 – 36 osób),
 4. nauczyciele i wychowawcy korzystający z punktów konsultacyjnych.

Łącznie – ok. 461 – 540 osób.

W ramach ścisłej współpracy przy realizacji projektu z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka planowana jest wspólna praca nad KOLEJNYM PROGRAMEM rozwiązującym obszary problemowe dzieci i młodzieży.