Zaczynamy w przedszkolu…

Zaczynamy w przedszkolu…

Organizowany przez Stowarzyszenie „Acus” – Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka – partner Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21

Jest to program profilaktyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych na terenie szkól podstawowych. Program adresowany jest również do rodziców / opiekunów i kadry pedagogicznej z przedszkoli.

Termin realizacji projektu: 1 czerwca 2015 r. do 31 grudzień 2015 r.

Koordynator: Agnieszka Sosnowska

W ramach zadań projektowych adresowanych do dzieci planowane są :

 1. zajęcia stymulujące rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny,
 2. zajęcia uczące dzieci komunikacji i autoprezentacji,
 3. zajęcia logopedyczne, w tym zajęcia logopedyczne z elementami przygotowania do nauki czytania i pisania,
 4. SI – terapia integracji sensorycznej,
 5. zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne,
 6. zajęcia socjoterapeutyczne,
 7. pomoc psychologiczna / psychoterapeutyczna dla dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, z problemami opiekuńczo – wychowawczymi.

W ramach zadań projektowych adresowanych do rodziców planowana jest realizacja:

 1. pomocy psychologicznej/psychoterapeutycznej dla rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, również rodzin z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym,
 2. warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców,
 3. warsztatów dla rodziców na temat „Jak przygotować dziecko do nauki matematyki w szkole”,
 4. warsztatów dla rodziców „Jak pracować z dzieckiem z problemami logopedycznymi”,
 5. warsztatów dla rodziców dzieci z nadwrażliwością percepcyjną.

W ramach zadań projektowych adresowanych do nauczycieli i wychowawców z placówek oświatowych i placówek opiekuńczo wychowawczych oraz kadry psychologiczno-pedagogicznej planowane są:

 1. warsztaty dla nauczycieli „Jak pracować z dzieckiem z problemami logopedycznymi”,
 2. konsultacje monitorujące dla kadry w odniesieniu do indywidualnego przypadku każdego dziecka, pomagające w realizacji uzgodnionych sposobów opieki i wychowania oraz wspomagania rozwoju dziecka.

Zadania wymienione w ramach projektu realizować będą specjaliści – psycholodzy, socjoterapeuci i psychoterapeuci z przygotowaniem pedagogicznym, z doświadczeniem w pracy zarówno warsztatowej jak i w obszarze pomocy indywidualnej dziecku i rodzinie.

Łączna przewidywana liczba odbiorców projektu w liczbach:

 1. dzieci: ok. 41 – 45
 2. rodzice / opiekunowie prawni i nauczyciele oraz wychowawcy: ok. 71 – 101

Łącznie – ok. 112 – 146 osób.

W ramach ścisłej współpracy przy realizacji projektu z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka planowana jest wspólna praca nad KOLEJNYM PROGRAMEM rozwiązującym obszary problemowe dzieci i młodzieży.