Zakończyliśmy projekty z 2015 roku!

Przed momentem Stowarzyszenie „Acus” zakończyło realizację projektów „Krok po kroku …” – 2015 i „Razem …” -2015.

Projekty – „Krok po kroku … lepsze jutro” i „Razem … ja, moja rodzina i szkoła” każdorazowo – zgodnie z założeniami przyjętymi przez jego autorów – były adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, tak ważnych stron jak uczniowie, rodzice i kadra pedagogiczna zarówno z placówek oświatowych jak i placówek opiekuńczo – wychowawczych. W przypadku projektu „Krok po kroku …” była to już czwarta jego edycja, a w przypadku projektu „Razem …” edycja trzecia. W każdym z projektów brały udział niemal wszystkie placówki oświatowe z terenu Białołęki i domy dziecka.

Projekt „Krok po kroku …” zagwarantował pomoc przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych z trudnościami w relacjach społecznych, z problemami emocjonalnymi. Pomagał młodym ludziom w lepszym funkcjonowaniu w środowisku, pomagał w rozumieniu otaczającego świata, uczył umiejętności współżycia w grupie, wspólnego dobrego komunikowania się, rozwiązywania problemów na drodze współpracy. Dzięki uzyskanemu wsparciu poprawiły się relacje młodych ludzi, w tym z dorosłymi. Obie strony zaczęły się lepiej rozumieć. Trzeba przecież pamiętać, że pomoc w postaci doradztwa, informacji, ukierunkowywania otrzymali też rodzice. Jeśli zachodziła taka potrzeba i uczeń i jego rodzina otrzymywali pomoc terapeutyczną. A ważna też w projekcie była profilaktyka ! Na warsztatach uczniowie i rodzice poznawali wartość zespołowego działania, współpracy, poznawali ważność szukania wspólnych rozwiązań satysfakcjonujących dotąd – bywało – zwaśnione strony. W projekcie z warsztatów profilaktycznych, zajęć socjoterapeutycznych, zajęć indywidualnych, z konsultacji w ramach punktów konsultacyjnych zwiększających dostępność do pomocy psychologicznej skorzystało łącznie ponad 250 osób.

Projekt „Razem – ja, moja rodzina i szkoła” zaadresowany był przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych z włączeniem dzieciaków realizujących program klasy „0” na terenie szkoły. Ponownie odbiorcami byli uczniowie, ale także rodzice. Nie wyobrażamy sobie również pracy bez udziału nauczycieli i wychowawców. Pomocni byli niezwykle w realizacji projektu również psychologowie i pedagodzy ze szkól oraz kadra wychowawcza z domów dziecka, konsultujący przypadki dziecięce, współdziałający w procesie pomocowym, i – co niezwykle ważne – kontynuujący po zakończeniu projektu opiekę nad dziećmi. W projekcie „Razem …” ponownie ważny był obszar profilaktyczny i pomocowy w postaci zajęć indywidualnych i grupowych z uczniami, warsztatów dla rodziców, także i nauczycieli, pomoc indywidualna i warsztaty dla rodzin dzieci objętych projektem. W sumie ze wszystkich form pomocowych w ramach projektu „Razem…” skorzystało ponad 350 osób.

Warto nadmienić, iż realizacja projektów była możliwa dzięki ich sfinansowaniu przez m. st. Warszawa. Rekomendowanie ich do realizacji to bardzo ważna rola Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Pomocy merytorycznej oraz organizacyjno – logistycznej udzieliła Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 21, której podobnie jak Stowarzyszeniu los każdego dziecka jest niezwykle bliski.

Wyjątkowo ważny dla nas jest los dziecka najmłodszego. Stąd podjęcie się zadania, realizacja i sfinalizowanie w roku 2015 jeszcze jednego projektu, tym razem wygranego w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Urząd Wojewody Mazowieckiego „Zaczynamy w przedszkolu …”. Tym razem poprowadzone zostały zajęcia dla maluchów rozwijające ich potencjał, uczące przez zabawę wspólnego, „pokojowego” bycia razem, uczące budowania relacji. Dla dzieciaków tego wymagających zorganizowano zajęcia logopedyczne, uczące sztuki czytania i pisania, a także zajęcia zaprzyjaźniające dzieci z matematyką. Wszystko w formie cudownej zabawy, śmiechu, radości. Specjaliści w tym programie uczyli nie tylko dzieci. Matematyki, logopedii, czytania i pisania w optyce dziecięcej uczyli się także rodzice. Projekt cieszył się ogromną popularnością, a specjaliści prowadzący warsztaty dla rodziców byli zapraszani do przedszkoli, by analogiczne warsztaty przeprowadzić u nich na miejscu. W projekcie „Zaczynamy w przedszkolu …” wzięło udział ponad 120 osób.

W sumie od lutego 2012 roku objęliśmy opieką ponad 5000 osób – aż niewiarygodne. I nie spoczywamy na laurach. Już rozpoczynamy wspólnie z Poradnią realizację następnych ponownie wygranych projektów „Razem … ja i przyjaciele” dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych oraz „Krok po kroku – jutro zależy od dziś” dla gimnazjalistów i ich rodziców.

Życzymy realizatorom powodzenia przynajmniej takiego jak do tej pory!