Ruszamy z nowym projektem „Z kreatywnością nam po drodze”

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Trwają prace nad przygotowaniem  nowego projektu pod nazwą „Z kreatywnością nam po drodze”, adresowany do dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, ich rodziców oraz nauczycieli.

Zadania, które będą proponowane w ramach projektu są następujące:

  1. warsztaty integracyjne (2.godzinne) dla klas z I poziomu edukacyjnego organizowane w oparciu o ideę twórczej pedagogiki;
  2. trening umiejętności społecznych, adresowany do grupy dzieci o szczególnych problemach komunikacyjno – relacyjnych, wykorzystujący pomysłowość uczniów w rozwiązywaniu różnych sytuacji problemowych;
  3. warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców; (przejdź do formularza zgłoszeniowego)
  4. warsztaty komunikacji dla rodziców akcentujące umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych;(przejdź do formularza zgłoszeniowego)
  5. warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli doskonalące ich umiejętności pracy z dziećmi z trudnych środowisk;
  6. projektowe zajęcia edukacyjne dające dzieciom możliwość twórczego rozwoju – uczenie dzieci pracy zespołowej:
  7. bajki terapeutyczne uczące szanowania wartości uniwersalnych jako element integracji dzieci pochodzących z różnych środowisk z elementami wizualizacji plastycznej i muzycznej emocji – integrowanie grupy rówieśniczej.(przejdź do formularza zgłoszeniowego)

 

Jak zwykle do współpracy zaprosimy świetnych specjalistów – psychologów i pedagogów – gotowych poprowadzić dla Was i Waszych dzieci zajęcia z obszarów integracji, komunikacji i twórczego rozwoju.  Proponujemy małe, bardzo kameralne grupy zajęciowe.

Jeśli Twoje dziecko ma fajne pomysły, lubi bawić się, spędzając czas z rówieśnikami, chce wspólnie z koleżankami i kolegami realizować kreatywne projekty – zapraszamy :))

 

O terminach i miejscu spotkań powiadomimy Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Realizacja projektu przewidziana jest:  luty-czerwiec 2018 r.

Krok po kroku… jutro zależy od dziś – zaczynamy edycję 2016

Miło nam poinformować, że w dniu 01.lutego 2016 r. przedstawiciele Stowarzyszenia „Acus” podpisali umowę z władzami Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, która to finansuje projekt, na prowadzenie programu profilaktycznego, wygranego przez nas już po raz piąty, pod nazwą „Krok po kroku … jutro zależy od dziś”.

Program ten, jak i w poprzednich latach, będzie trwał od lutego do grudnia br., oczywiście z przerwą wakacyjną. W tegorocznym projekcie nowością są zajęcia coachingu dla rodziców i nauczycieli. Jest dla nas mobilizujące to, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się warsztaty dla rodziców-rodzin i nauczycieli, wychowawców. Wiedza z zakresu rozwoju naszych dzieci w wieku gimnazjalnym, a i ponadgimnazjalnym, w przypadkach koniecznej kontynuacji terapii, konkretne narzędzia do pracy z młodzieżą, jakie otrzymują dorośli, przynosi wymierne rezultaty. Do współpracy przy projektach, zapraszamy każdorazowo Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 21 przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie. To dzięki tam pracującym, wysoko wykwalifikowanym, z dużym doświadczeniem i zamiłowaniem specjalistom, pedagogom, psychologom, socjoterapeutom, trenerom, możemy pomagać, wspierać dzieciaki i ich rodziny.

Jeśli ktoś czuje, potrzebuje wsparcia, pomocy w rozwiązywaniu problemów, zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją. Szczegóły informacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 21 tel.grzecznościowy 22 814 10 61 wew. 13.

Nasz program kierujemy do młodzieży i rodziców, do wychowawców z placówek oświatowych i instytucjonalnej opieki zastępczej z Dzielnicy Białołęka.

Pozdrawiamy

Zakończyliśmy projekty z 2015 roku!

Przed momentem Stowarzyszenie „Acus” zakończyło realizację projektów „Krok po kroku …” – 2015 i „Razem …” -2015.

Projekty – „Krok po kroku … lepsze jutro” i „Razem … ja, moja rodzina i szkoła” każdorazowo – zgodnie z założeniami przyjętymi przez jego autorów – były adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, tak ważnych stron jak uczniowie, rodzice i kadra pedagogiczna zarówno z placówek oświatowych jak i placówek opiekuńczo – wychowawczych. W przypadku projektu „Krok po kroku …” była to już czwarta jego edycja, a w przypadku projektu „Razem …” edycja trzecia. W każdym z projektów brały udział niemal wszystkie placówki oświatowe z terenu Białołęki i domy dziecka.

Projekt „Krok po kroku …” zagwarantował pomoc przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych z trudnościami w relacjach społecznych, z problemami emocjonalnymi. Pomagał młodym ludziom w lepszym funkcjonowaniu w środowisku, pomagał w rozumieniu otaczającego świata, uczył umiejętności współżycia w grupie, wspólnego dobrego komunikowania się, rozwiązywania problemów na drodze współpracy. Dzięki uzyskanemu wsparciu poprawiły się relacje młodych ludzi, w tym z dorosłymi. Obie strony zaczęły się lepiej rozumieć. Trzeba przecież pamiętać, że pomoc w postaci doradztwa, informacji, ukierunkowywania otrzymali też rodzice. Jeśli zachodziła taka potrzeba i uczeń i jego rodzina otrzymywali pomoc terapeutyczną. A ważna też w projekcie była profilaktyka ! Na warsztatach uczniowie i rodzice poznawali wartość zespołowego działania, współpracy, poznawali ważność szukania wspólnych rozwiązań satysfakcjonujących dotąd – bywało – zwaśnione strony. W projekcie z warsztatów profilaktycznych, zajęć socjoterapeutycznych, zajęć indywidualnych, z konsultacji w ramach punktów konsultacyjnych zwiększających dostępność do pomocy psychologicznej skorzystało łącznie ponad 250 osób.

Projekt „Razem – ja, moja rodzina i szkoła” zaadresowany był przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych z włączeniem dzieciaków realizujących program klasy „0” na terenie szkoły. Ponownie odbiorcami byli uczniowie, ale także rodzice. Nie wyobrażamy sobie również pracy bez udziału nauczycieli i wychowawców. Pomocni byli niezwykle w realizacji projektu również psychologowie i pedagodzy ze szkól oraz kadra wychowawcza z domów dziecka, konsultujący przypadki dziecięce, współdziałający w procesie pomocowym, i – co niezwykle ważne – kontynuujący po zakończeniu projektu opiekę nad dziećmi. W projekcie „Razem …” ponownie ważny był obszar profilaktyczny i pomocowy w postaci zajęć indywidualnych i grupowych z uczniami, warsztatów dla rodziców, także i nauczycieli, pomoc indywidualna i warsztaty dla rodzin dzieci objętych projektem. W sumie ze wszystkich form pomocowych w ramach projektu „Razem…” skorzystało ponad 350 osób.

Warto nadmienić, iż realizacja projektów była możliwa dzięki ich sfinansowaniu przez m. st. Warszawa. Rekomendowanie ich do realizacji to bardzo ważna rola Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Pomocy merytorycznej oraz organizacyjno – logistycznej udzieliła Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 21, której podobnie jak Stowarzyszeniu los każdego dziecka jest niezwykle bliski.

Wyjątkowo ważny dla nas jest los dziecka najmłodszego. Stąd podjęcie się zadania, realizacja i sfinalizowanie w roku 2015 jeszcze jednego projektu, tym razem wygranego w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Urząd Wojewody Mazowieckiego „Zaczynamy w przedszkolu …”. Tym razem poprowadzone zostały zajęcia dla maluchów rozwijające ich potencjał, uczące przez zabawę wspólnego, „pokojowego” bycia razem, uczące budowania relacji. Dla dzieciaków tego wymagających zorganizowano zajęcia logopedyczne, uczące sztuki czytania i pisania, a także zajęcia zaprzyjaźniające dzieci z matematyką. Wszystko w formie cudownej zabawy, śmiechu, radości. Specjaliści w tym programie uczyli nie tylko dzieci. Matematyki, logopedii, czytania i pisania w optyce dziecięcej uczyli się także rodzice. Projekt cieszył się ogromną popularnością, a specjaliści prowadzący warsztaty dla rodziców byli zapraszani do przedszkoli, by analogiczne warsztaty przeprowadzić u nich na miejscu. W projekcie „Zaczynamy w przedszkolu …” wzięło udział ponad 120 osób.

W sumie od lutego 2012 roku objęliśmy opieką ponad 5000 osób – aż niewiarygodne. I nie spoczywamy na laurach. Już rozpoczynamy wspólnie z Poradnią realizację następnych ponownie wygranych projektów „Razem … ja i przyjaciele” dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych oraz „Krok po kroku – jutro zależy od dziś” dla gimnazjalistów i ich rodziców.

Życzymy realizatorom powodzenia przynajmniej takiego jak do tej pory!

Podsumowanie pierwszego etapu projektu Krok po kroku – idźmy razem do przodu

Stowarzyszenie „Acus” – Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka – partner Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21 – realizuje projekt „Krok po kroku – idźmy razem do przodu – program profilaktyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla rodziców / opiekunów i kadry pedagogicznej”.

Podsumowanie pierwszego etapu:

  1. uczniowie: 343 uczniów z planowanych około 300 – 320 osób;
  2. rodzice / opiekunowie prawni (założenie w projekcie min. 50 osób) – stan aktualny to 25 rodziców, którzy skorzystali z punktów konsultacyjnych oraz objętych opieką specjalistyczną 14 rodzin (około 40 osób, w tym 14 dzieci) z 15 rodzin przewidzianych w projekcie – łącznie 51 rodziców;
  3. nauczyciele i wychowawcy: 79 nauczycieli z przewidywanych min. 55 osób, w tym 6 nauczycieli, którzy skorzystali z punktów konsultacyjnych.

Łącznie – 487 osób z planowanych ok. 405 – 425,
w tym 14 rodzin (około 40 osób) z planowanych 15.

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia 2014

22 maja 2014 roku odbyło się Walne Zgromaczenia Stowarzyszenia Acus – Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka. Podsumowaliśmy naszą działalność w 2013 roku.

Zrealizowaliśmy cztery programy, dwa duże i dwa mniejsze. W programie „Krok po kroku – dobrze jest być razem” brało udział ok. 600 osób. Był to program o charakterze profilaktyczno-diagnostycznym i pomocowym skierowany dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Projekt finansowany przez m. st. Warszawa.

Drugi duży program Razem łatwiej, bezpieczniej, radośniej realizowaliśmy również przez niemal cały rok 2013. Wzięło w nim udział ok. 560 osób. Tym razem skierowaliśmy naszą uwagę na uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli. Szczególnym zainteresowaniem obdarzyliśmy rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym i ze środowisk patologicznych.

Projekt Mistrz ortografii odbył się dzięki mecenasowi BRE Banku. Byliśmy partnerem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21 i zorganizowaliśmy dwuetapowy konkurs wiedzy i umiejętności z zakresu poprawnego pisania. Setka dzieci z tzw. dysleksją rozwojową, podopieczni Poradni, podniosła swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Ostatni wymieniony projekt Świąteczny uśmiech przeprowadziliśmy na przełomie lat 2012/2013 przy okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, członkowie stowarzyszenia oraz pracownicy Banku BRE zbierały zabawki, gry edukacyjne, ksiązki oraz filmy DVD, które zostały podarowane podopiecznym białołęckich Domów Dziecka. Projekt uczył umiejętności dostrzegania potrzebującego człowieka, uczył umiejętności dzielenia się własnym dobrem z drugim, uczył umiejętności dobrych wzajemnych relacji.

Należy podkreślić bardzo dobre kontakty i współpracę Stowarzyszenia „Acus” z władzami dzielnicy Białołęka. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w pracach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

To był udany rok!
Dziękujemy i zapraszamy do nas 🙂

 

Krok po kroku – idźmy razem do przodu

Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, rodziców, opiekunów i kadrę pedagogiczną zapraszamy do udziału w PROJEKCIE:

Krok po kroku – idźmy razem do przodu

Realizator projektu – Stowarzyszenie „Acus” – Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka organizuje warsztaty i indywidualne spotkania ze specjalistami

Na warsztatach dowiesz się, jak:
– żyć w zgodzie z sobą i rówieśnikami,
– rozumieć ludzi i siebie,
– rozmawiać z ludźmi, być słuchanym i rozumianym,
– poprawić komunikację z rówieśnikami i dorosłymi,
– poruszać się w tym ciekawym, zapędzonym świecie …

Zajęcia realizowane będą w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Kontakt telefon grzecznościowy
22 814 10 61 wew.13
pn-wt 8-19 śr-pt 8-16;
mail: kontakt@akademia-acus.org.pl

Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa
– Dzielnica Białołęka – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Razem … Ja, mama, tata i moja pani / mój nauczyciel

Young Couple with Two Children (8-12) Walking on the BeachZapraszamy uczniów szkół podstawowych rodziców, opiekunów, kadrę pedagogiczną oraz personel medyczny i przedstawicieli pomocy społecznej do udziału w projekcie

Razem … Ja, mama, tata i moja pani / mój nauczyciel

Stowarzyszenie ACUS – Akademia Inspiracji i Rozwoju Młodego Człowieka organizuje warsztaty, na których wspólnie będziemy szukać radości i szczęścia.

Jeśli szukasz przyjaźni i przyjaciół,
jeśli szukasz dobrych koleżanek i kolegów,

jeśli chcesz mieć dobrą rodzinę
i szczerze rozmawiać z mamą, tatą, rodzeństwem,

jeśli chciałbyś coś zmienić w swoim życiu,
jeśli szukasz bezpieczeństwa, radości i szczęścia …

jeśli nie czujesz się dobrze i uważasz, że nikt Cię nie rozumie …
to ten projekt jest właśnie dla Ciebie !!!

Z A P R A S Z A M Y

Zajęcia realizowane będą w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.

Kontakt telefon grzecznościowy
22 814 10 61 wew.13
pn – wt 8-19 i śr – pt 8-16;
mail: kontakt@akademia-acus.org.pl

Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa
– Dzielnica Białołęka – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia